job-hr

ร่วมงานกับสิวารมณ์
เปิดโอกาสให้บุคคลหลากหลายสาขาวิชาชีพ ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้า มาร่วมสร้างความสำเร็จ พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
Slider

ตำแหน่ง : พนักงาน  (ทรัพยากรบุคคล)    ฝ่าย : ทรัพยากรบุคคลและธุรการ  โครงสร้างค่าจ้าง 15,000 – 20,000 บาท

ภาพรวม รับผิดชอบการสรรหาพนักงาน, การปฐมนิเทศพนักงานก่อนเริ่มงาน, การฝึกอบรม, Time Attendance, และงานธุการสำนักงาน

ลักษณะงาน

  1. ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามใบขออัตรากำลัง ผ่านช่องทางต่างๆ, นัดสัมภาษณ์, ตรวจสอบเอกสารสมัครงาน, ทดสอบความสามารถตามตำแหน่งงาน, ประสานงานการสัมภาษณ์กับหน่วยงานต่างๆ
  2. ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการฝึกอบรม และบันทึกผลการอบรม
  3. ดำเนินการปฐมนิเทศพนักงาน และแนะนำพนักงานใหม่ผ่านช่องทางต่างๆ
  4. ดึงข้อมูลบันทึกเวลาการทำงาน, บันทึกการลา, ตรวจสอบข้อมูล และจัดทำสรุปการทำงานของพนักงาน
  5. รับสาย/โอนสาย, ประสานงาน, ให้ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการต่างๆ แก่ผู้ติดต่อ
  6. ต้อนรับ/จัดหาที่รอ/ประสานงานแจ้งพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ติดต่อเกิดความประทับใจ
  7. สังเกตุสิ่งผิดปกติ/ตรวจสอบการนำสิ่งของออกนอกบริษัทฯ
  8. คัดกรอง, สังเกตอาการ ผู้เข้ามาบริษัทฯ
  9. งานธุรการสำนักงานและอาคารสถานที่

คุณสมบัติ

  • เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี ในงานทรัพยากรบุคคล
  • มีใจรักในงานบริการ
  • มีความคิดที่จะพัฒนาระบบการทำงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว